Tổng quan về Asean và tiềm năng Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 341.2473

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 10084

Asean ; Tổng quan; Asean (Hiệp hội các nước Đông Nam Á); Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) ; Tiềm năng;

DÃY KỆ
9B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4A
*Ký hiệu xếp giá:  341.247
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 2
- Đang mượn: 0