Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán công trình xây dựng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp.


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0681

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109870

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  690.068
Chưa có video
1