Beginning PHP 5 and MySQL :


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1893115518 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, NY :Apress ; Distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag New York, c2004.,

Mô tả vật lý: xxviii, 736 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 113184

Internet programming.; PHP (Computer program language); SQL (Computer program language); PHP (Langage de programmation); Programmation sur Internet.; SQL (Langage de programmation);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video