Giáo trình điện tử số 1


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046709282 :

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học Kỹ thuật , 2017,

Mô tả vật lý: 214tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119608

Điện tử số;

DÃY KỆ
21D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
8F
*Ký hiệu xếp giá:  621.381
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 5
- Đang mượn: 0