Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045738924 :

Ký hiệu phân loại: 327.597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2018.,

Mô tả vật lý: 371tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119912

Việt Nam ; Chính sách; Quan hệ đối ngoại ;

DÃY KỆ
6D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  327.597
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 2
- Đang mượn: 0