Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 4769

View online:

Pascal (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Phương pháp phần tử hữu hạn,

DÃY KỆ
2E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  005.133
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 5
- Đang mượn: 0