Genomics protocols


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0896037088

Ký hiệu phân loại: 572.86078

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. :Humana Press, c2001.,

Mô tả vật lý: xiv, 538 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 65894

Gene mapping ; Genomics ; Laboratory manuals. ; Gňťique molčulaire ; Manuels de laboratoi; Cartes chromosomiques ; methods ; Chromosome Mapping ; Genťica molecular ; Manuales, ; Molecular Biology ; Laboratory Manua; Sequence Analysis, DNA ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video