Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt :


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0218

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 7 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 9119

Nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt -- Các chỉ tiêu lựa chọn, Tiêu chuẩn xây dựng -- Việt Nam,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
13F
*Ký hiệu xếp giá:  690.021
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 5
- Đang mượn: 0