Trang 1 trong 1058 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.117
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học /
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.15
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai, ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 660.6072
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.1834
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664.024
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 629.8
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng /
Tác giả: Lê Mạnh Hải, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 004.22
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664.07
Phân tích kinh tế doanh nghiệp : Bài giảng /
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.04
Quá trình và thiết bị công nghệ (Kỹ thuật thực phẩm 1) /
Tác giả: Hoàng Minh Nam, Nguyễn Hữu Hiếu,
Mô tả vật lý: 188tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH