Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu phát trin phương pháp " thiết kế vì môi trưng " hưng đến mc tiêu "phát thi bng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.2473
 
Hưng dn thc hành hch toán kế toán, bài tp và lp báo cáo tài chính doanh nghip va và nh
Tác giả: Phạm Huy Đoán, Nguyễn Thanh Tùng, ,
Mô tả vật lý: 504 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.9
 
Đánh giá nhn thc, hành vi tiêu dùng xanh ca ngưi tiêu dùng thành ph h chí minh ti các siêu
Tác giả: Đoàn Thị Bảo Trâm, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu quy hoch chi tiết khu x lý cht thi rn sinh hot và công nghip cho thành ph Biên
Tác giả: Nguyễn Đức Anh , Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.44  
Đánh giá s thay đi cht lưng nưc do công ngh thu gom và x lý nưc thi sơ b-giai đon I ca
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.3  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH