Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Hưng dn nhim v cp bách trng tâm trong công tác phòng cháy cha cháy và h thng quy chun tiêu
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (Sưu tầm và hệ thống hóa), ,
Mô tả vật lý: 531tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 344.0537
Đnh mc, danh mc thuc và trang thiết b y tế thiết yếu s dng ti các cơ s khám bnh, cha
Tác giả: Quí Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 613tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 344.0416
H thng các văn bn quy đnh v tiêu chun đánh giá xếp loi cán b qun lý ngành giáo dc, nhà
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 495tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 344.07
Cm nang hưng dn x lý các tình hung thiết yếu dành cho bí thư các cp ; quán trit trin khai
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa), ,
Mô tả vật lý: 495tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 324.2
H thng các văn bn quy đnh v tiêu chun đánh giá xếp loi trang thiết b, cơ s vt cht trong
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 511tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 344.07
Hưng dn mi nht v thi hành lut dưc- cơ chế tài chính và giá dch v khám cha bnh đi vi các
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa),
Mô tả vật lý: 495tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 344.0416
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH