Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu công ngh thích hp tái s dng nưc thi dt nhum sau x lý làm ngun cp nưc cho sn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 628.3
 
Nghiên cu hin trng x thi và bin pháp gim thiu ô nhim do hot đng làng ngh sn xut bt
Tác giả: Đỗ Phương Thuy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu hin trng x thi và bin pháp gim thiu ô nhim do hot đng làng ngh sn xut bt
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 628.3
 
Nghiên cu hot hóa bùn thi t nhà máy x lý nưc thi sinh hot ng dng làm vt liu hp th ion
Tác giả: Võ Huỳnh Đăng Khoa, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th trng thy canh và tái s dng nưc git trong sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 628.3
 
Nghiên cu đánh giá hin trng và đ xut gii pháp nhm nâng cao công tác v sinh môi trưng kênh
Tác giả: Đào Thị Yến Khanh, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 363.7
 
Tính toán, thiết kế chi tiết nhà máy x lý nưc cp cho xã bình tân, huyn phú riêng, tnh bình
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Toàn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu mô hình x lý nưc thi khép kín dùng cho nuôi cá tra theo qui mô h gia đình ti tnh an
Tác giả: Nguyễn Thùy Dung, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Thiết kế h thng x lý nưc thi cho d án m rng nhà máy sn xut hàng may mc và mũ giày cao cp
Tác giả: Nguyễn Thanh Mỹ, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu phương pháp oxi hóa bc cao h fenton trong x lý đ màu và cod trong nưc thi mía đưng
Tác giả: Lê Sĩ Quí, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH