Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Nhân hc đi cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 301
L hi Bc Giang /
Tác giả: Ngô Văn Trụ (chủ biên), Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng,
Mô tả vật lý: 823tr. ; , 21cm
ISBN: 978 604 7001330
Bộ sưu tập: Sách tham kho 394.269597
Văn bn lut quc tế phc v hc tp, nghiên cu môn gii quyết tranh chp quc tế /
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341
L hi chi trâu Đ Sơn /
Tác giả: Ngô Đăng Lợi (Tìm hiểu, nghiên cứu, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045371657
Bộ sưu tập: Sách tham kho 394.269597
Gii pháp hoàn thin công tác chăm sóc khách hàng ti công ty đin lc Bình Phú /
Tác giả: Ngô Văn Thành, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 185 .tr ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 
Nghi l-l hi ca ngưi Chăm và ngưi Ê Đê : l hi Rija nưgar ca ngưi Chăm, nghi l-l hi Ê Đê
Tác giả: Ngô Văn Doanh, Trương Bi,
Mô tả vật lý: 891tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 390.09597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH