Trang 1 trong 43 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu ng dng biến đi wavelet trong phân tích và ưc lưng các tham s mô hình lưu lưng đa
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban (chủ trì), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 004.678
Hưng dn thc hành coreldraw 8 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 006.68
Giáo trình MCSE SQL server 6.5 Qun tr và h điu hành. Tp 1 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 711 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.7585
Nghiên cu các yếu t nh hưng trong quá trình lên men rưu vang chanh dây /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Trần Tiến, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Thiết kế cung cp đin trung tâm công ngh thi trang trưng cao đng Công Ngh Dt May Thi Trang
Tác giả: Nguyễn Lâm Tiến, ,
Mô tả vật lý: 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH