Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu các chc năng h tr lp trình trên môi trưng mng ca SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 005.7585
Điu tra - đánh giá kh năng gây ô nhim bi do giao thông ti các đim thi đu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 628.53
Khai phá Visual Basic.Net vi các bài tp lp trình căn bn : T.1 /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.2768
Xây dng trang web giao tiếp gia phưng và các nhân khu trong phưng 17 qun Gò Vp /
Tác giả: Thái Thị Huyên, Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Giáo trình thiết kế qun áo bo h lao đng /
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, ,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 687.16
ng dng GIS phc v công tác qun lý cu ti TP. H Chí Minh /
Tác giả: Lê Hoàng Thanh, Nguyễn Gia Tuấn Anh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 526.0285
Công ngh may trang phc I : giáo trình /
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, ,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 687.044
Giáo trình thiết kế trang phc 2 /
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 687.042
Cơ s d liu : Bài tp & bài gii tham kho /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.7
K thut h thng /
Tác giả: Hồ Thanh Phong, Nguyễn Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 190 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 620.0011
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH