Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
K thut lp trình Game trong Java
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133  
Lp trình game 3D vi Java
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
 
ng dng h thng thông tin đa lý (GIS) vào qun lý h thng lưi đin qun Tân Phú
Tác giả: Nguyễn Gia Thoại, Ngô Cao Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 621.3192  
Kho sát kh năng gii đc ca GLUTAMAT trên cây ci b bnh l c r do nm RHIZOCTONIA SOLANI
Tác giả: Nguyễn Phú Cường, Hứa Quyết Chiến (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
K thut xây dng điu khin tùy biến trên Windows bng .Net
Tác giả: Bùi Phú Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.276
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH