Trang 1 trong 173 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.3  
ng dng Gis vào công tác qun lý thu gom - vn chuyn cht thi rn sinh hot ti TP.Biên Hoà - Thí
Tác giả: Lê Thanh Hòa giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Hoài Thy, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu ng dng màng chitosan - nano bc - tinh du ngh trong bo qun nhm nâng cao bo qun
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Đánh giá s thay đi cht lưng nưc do công ngh thu gom và x lý nưc thi sơ b-giai đon I ca
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.3  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH