Trang 1 trong 1112 kết quả
Sắp xếp theo
H thng thông tin kế toán. tp 3
Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 398tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.0285
 
Giáo trình Qun vt :
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 796.342
 
Tn dng bã chưng ct hn hp lên men rơm r thành bioethanol làm ngun dinh dưng thay thế bt ngô
Tác giả: Thái Thị Thùy Trang, Nguyễn Đình Quân (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nâng cao hiu qu h thng kim soát ni b theo hưng ngăn nga ri ro trong hot đng tín dng ti
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 657.458
 
K yếu hi tho phát trin bn vng ca Vit Nam trong bi cnh mi ca hi nhp quc tế và biến đi
Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Thành Hưởng (biên tập),
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham kho 338.927
 
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.2473
 
Các nguyên nhân dn đến s thay đi thiết kế trong giai đon thi công gây nh hưng đến tiến đ thi
Tác giả: Quách Nhật Duy, Đinh Công Tịnh (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 690
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH