Trang 1 trong 339 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng trong và sau khai thác ti các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ  363.7  
ng dng phương pháp Benchmarking đ nâng cao hiu qu qun lý ca ban qun lý d án các qun huyn
Tác giả: Nguyễn Phi Cơ, Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ  690.068  
Các yếu t tác đng đến hành vi tuân th trong kê khai thuế giá tr gia tăng ti chi cc thuế Phú
Tác giả: Dương Tú Châu, Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ  336.2714  
Đo lưng s hài lòng ca doanh nghip khi s dng dch v khai thuế qua mng trên đa bàn thành ph
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Đình Nguyên( Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ  658.812  
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu kinh doanh xăng du ti tng công ty thương mi k thut và
Tác giả: Huỳnh Lương Sơn , Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ  658  
Các yếu t tác đng đến hành vi tuân th thuế thu nhp cá nhân ca cá nhân cư trú t kê khai thuế
Tác giả: Phạm Văn Hoan, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ  336.242  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH