Trang 1 trong 343 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng trong và sau khai thác ti các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 363.7  
ng dng phương pháp Benchmarking đ nâng cao hiu qu qun lý ca ban qun lý d án các qun huyn
Tác giả: Nguyễn Phi Cơ, Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 690.068  
Các yếu t tác đng đến hành vi tuân th trong kê khai thuế giá tr gia tăng ti chi cc thuế Phú
Tác giả: Dương Tú Châu, Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 336.2714  
Khai thác dch v biu din văn hóa cng chiêng Tây Nguyên trong vic phát trin sn phm du lch
Tác giả: Đỗ Thị Lê Lam, Lê Anh Tuấn (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 143tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 338.4791  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH