Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao qun tr ri ro tín dng trong hot đng cho vay đi vi khách hàng doanh nghip ti ngân
Tác giả: Trương Cao Vương , Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Phân tích hot đng tín dng ti ngân hàng thương mi c phn Sài Gòn Thương tín trưc và sau khi
Tác giả: -,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Hot đng mua bán và sáp nhp (m&a)trong lĩnh vc ngân hàng Vit Nam
Tác giả: -,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Tài chính-tin t
Tác giả: TS, Phan Đình Nguyên TS, Phan Mỹ Hạnh ThS, Phùng Hữu Hạnh ThS, Phạm Hải Nam ThS, Nguyễn Trọng Nghĩa ThS, Võ Tường Oanh,
Mô tả vật lý: 144
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332  
Phát trin hot đng cho vay đi vi khách hàng cá nhân ti ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tân Bình
Tác giả: Đoàn Thị Hà Tiên, Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nâng cao hiu qu cho vay mua nhà ti NHTMCP đu tư và phát trin Vit Nam- cơ s giao dch 2
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thi, Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH