Trang 1 trong 74 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng huy đng vn tin gi khách hàng cá
Tác giả: Mai Thị Ngọc Hà, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu quá trình s dng sóng siêu âm đ nâng cao t l thu hi và phân tích kh năng kháng oxy
Tác giả: Hồng Thanh Ngọc , Trần Thị Ngọc Mai(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu tng hp xanh Nano bc trong Gel nha đam và ng dng trong to màng kháng khun
Tác giả: Huỳnh Trần Thùy Dương , Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Trần Thị Ngọc Mai (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Các gii pháp nhm nâng cao cht lưng dch v giao nhn hàng hóa bng đưng bin ti Công ty TNHH
Tác giả: Mai Ngọc Trầm, Trần Thị Trang(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Kho sát và so sánh kh năng tiết enzyme ngoi bào và ký sinh tuyến trùng ca mt s chng nm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hạnh, Lê Thị Mai Châm (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu quá trình x lý Enzym đ nâng cao hiu sut trích ly và phân tích kh năng kháng oxy hóa
Tác giả: Phạm Thị Thanh Tuyền, Trần Thị Ngọc Mai(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Kho sát các điu kin trích ly và phân tích thành phn kháng oxy hóa ca dch trích lipid t rong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang, Trần Thị Ngọc Mai(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu quy trình to mm ca ht đu trng và ng dng trong sn xut bt đu trng ny mm
Tác giả: Cao Thị Hà, Trần Thị Ngọc Mai (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH