Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lí theo dõi v vit hình s ti
Tác giả: Võ Quốc Phong, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lý h sơ bnh án ni trú ti
Tác giả: Đặng Thanh Hùng, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Phân tích thiết kế h thng thông tin tng quà qua mng
Tác giả: Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, Đào Thị Loán, Dương Thị Thùy Dung, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Phân tích thiết kế và xây dng chương trình qun lý siêu th vic làm
Tác giả: Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, Phạm Thị Thu Hằng, Phan Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH