Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C++.Net một cách nhanh chóng và có hiệu quả /
Tác giả: Đậu Quang Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
Ngôn ngữ C (Từ A đến Z ) : Bài tập /
Tác giả: Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 391 tr. ;
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Programming with objects : a comparative presentation of object-oriented programming with C++ and
Tác giả: Avinash C, Kak, ,
Mô tả vật lý: 1115 tr. ; , 25 cm
ISBN: 0471268526
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Inside the C p++ s object model /
Tác giả: Stanley B, Lippman, ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 24 cm
ISBN: 0201834545
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
C++ GUI programming with Qt3 /
Tác giả: Jasmin Blanchette, Mark Summerfield, ,
Mô tả vật lý: 440 tr. ; , 24 cm
ISBN: 0131240722
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
C++ Lập trình hướng đối tượng /
Tác giả: Phạm Văn Ất, ,
Mô tả vật lý: 564 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Programming Microsoft Visual C++ /
Tác giả: David Kruglinski, Scot Wingo, George Shepherd, ,
Mô tả vật lý: 1153 tr. ; , 24 cm
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Data structures : a pseudocode approach with C++ /
Tác giả: Richard F, Gilberg, Behrouz A, Forouzan, ,
Mô tả vật lý: 754 tr. ; , 27 cm
ISBN: 053495216x
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH