Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Project Design I = Thiết kế dự án nhóm I /
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Lê Vĩnh An, Yukata Hirai, ,
Mô tả vật lý: 163tr. ; , 26cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Project design II /
Tác giả: Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Project design I /
Tác giả: Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Thiết kế dự án i (project design i) /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 92
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Thiết kế dự án ii (project design ii) /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 172
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Thiết kế dự án I = Project design I /
Tác giả: Lê Vĩnh An, Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 25 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Thiết kế dự án I = Project design I /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 25 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Thiết kế dự án II = Project design II /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 156tr. ; , 25 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Project design II /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 25 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
Project Design 1 /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 371.36
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH