Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: The Khai Nguyen, Thi Thuy Trang Phan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 158.72 Job stress

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 101035


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH