Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 158.72 Job stress

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2014,

Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH