Mobile location services : the definitive guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andrew Jagoe, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0130084565

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Prentice Hall PTR, 2003,

Mô tả vật lý: 452 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Automatic tracking.-- Location-based services.-- Mobile communication systems.-- Mobile geographic information systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH