A dictionary of slang and unconventional English elektronisk ressurs : colloquialisms and catch phrases, fossilised jokes and puns, general nicknames, vulgarisms and such Americanisms as have been naturalised

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Beale, Eric Partridge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203379981

Ký hiệu phân loại: 427.09 Modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon : Routledge , 1984

Mô tả vật lý: xxix, 1400 s.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 101675

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH