Risk assessment and management in pervasive computing : operational, legal, ethical, and financial perspectives
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Varuna Godara, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1605662208

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Information Science Reference, 2009.,

Mô tả vật lý: xxi, 389 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


"This book provides extensive information about pervasive computing, its implications from operational, legal and ethical perspective so that current and future pervasive service providers can make responsible decisions about where, when and how to use this technology"--Provided by publisher.

Mobile computing -- Handbooks, manuals, etc.; Ubiquitous computing -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH