C# 5 First Look [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joel Martinez

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849686761

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing, Limited, 2012

Mô tả vật lý: 123 p. , 09.250x07.500 in.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 104527

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH