Antibiotics and antibiotic resistance in the environment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781138028395

Ký hiệu phân loại: 363.738 Pollutants

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa business, 2016,

Mô tả vật lý: 127 pages ; , 26

Ngôn ngữ:


Disinfection and disinfectants -- Environmental aspec; Drug resistance in microorganis-- Antibiotics -- Environmental aspec

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH