Adult psychopathology and diagnosis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  111865708X

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2014, Seventh edition.

Mô tả vật lý: xii, 848 pages ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Psychology, Pathological-- Psychology, Pathological-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH