Linear algebra, geometry and transformation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1482299305

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Algebras, Linear -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH