Principles of mathematical economics.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shapoor Vali

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9462390355

Ký hiệu phân loại: 330.0151 Economics

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2013.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 107440

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH