Advanced Experimental Techniques in Powder Metallurgy [electronic resource] : Based on a Symposium on Advanced Experimental Techniques in Powder Metallurgy sponsored by the Institute of Metals Division, Powder Metallurgy Committee, held at the Spring Meeting of The Metallurgical Society of AIME in Pittsburgh, Pennsylvania, May 1969

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joel S Hirschhorn, Kempton H Roll

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461589815

ISBN: 9781461589839 (print)

Ký hiệu phân loại: 620.16 Metals

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 1970.

Mô tả vật lý: VIII, 254 p. , online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107651

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH