The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821356062

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: nt :World Bank, 2004,

Mô tả vật lý: 108 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH