Building secure wireless networks with 802.11
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0471237159

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: nt :Wiley Pub., 2003,

Mô tả vật lý: 330 tr. ;

Ngôn ngữ:


IEEE 802.11 (Standard)-- Wireless LANs -- Installation.; Wireless LANs -- Security measures.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH