Ford Mustang and Mercury Capri Automotive Repair Manual : All Ford Mustang and Mercury Capri Models 1979 Through 1992
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.28722 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: America :Haynes, 1992,

Mô tả vật lý: 355p. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH