When things fall apart
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nora Dudwick, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821350676

Ký hiệu phân loại: 339.46 Poverty

Thông tin xuất bản: nt :World Bank, 2003,

Mô tả vật lý: 445 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH