Medical Product Regula tory Affairs : Pharmaceuticals, Diagnostics, Medical Devices
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Germany :WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008,

Mô tả vật lý: xiii, 283p.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH