Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brian C, Hall, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0387401229


Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Lie algebras.-- Lie groups.-- Representations of Lie algebras.-- Representations of Lie groups.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH