Lie groups, Lie algebras, and their representations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag, 1984.,

Mô tả vật lý: xiii, 430 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Lie algebras.-- Lie groups.-- Representations of Lie algebras.-- Representations of Lie groups.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH