Design of reinforced concrete silo groups : Building Pathology and Rehabilitation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783030136208


Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2019.,

Mô tả vật lý: 84 p.

Ngôn ngữ:


Building Pathology.-- Concrete silo.-- Rehabilitation.-- Reinforced.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH