Reinforced concrete beams, columns and frames : section and slender member analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781848215696


Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ :ISTE ; Wiley, 2013.,

Mô tả vật lý: xiv, 306 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete beams.-- Reinforced concrete construction.-- Structural frames.-- fast. ; Concrete beams.-- fast. ; Reinforced concrete construction.-- fast. ; Structural frames.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH