Glassfibre Reinforced Concrete : principles, production, properties and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781849953269


Thông tin xuất bản: UK :Whittles Publishing, 2017.,

Mô tả vật lý: 209 p.

Ngôn ngữ:


Glassfibre.-- Reinforced Concrete.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH