Non-destructive evaluation of reinforced concrete structures. volume 1, deterioration processes and standard test methods
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781845695606


Thông tin xuất bản: New York, NY :Woodhead Publishing, 2010, 1st ed.

Mô tả vật lý: 264 p.

Ngôn ngữ:


Reinforced concrete structures.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH