Introduction to Python programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Veena A, Gowrishankar S

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor & Francis imprint, a member of the Taylor & Francis Group, the academic division of T&F Informa, plc, 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 123859

1. Python
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH