PHP and MySQL Web Development, Second Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  067232525X

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: kd :Sams, 2003, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 871 tr. ;

Ngôn ngữ:


PHP (Computer program language)-- SQL (Computer program language)-- Web sites -- Design.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH