Kinh tế học chính trị Mác - Lênin : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 676 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Kinh tế học chính trị Mác - Lênin - đối tượng phương pháp chức năng2. Sản xuất và tái sản xuất xã hội3. Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hộiPHẦN 1: PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA4. Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa5. Hàng hoá và tiền tệ6. Sản xuất giá trị thặng dư- quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản7. Vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội8. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất9. Tư bản kinh doanh hàng hoá và lợi nhuận thương nghiệp10. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản11. Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa12. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước13. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nóPHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM14. C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội15. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam16. Quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam17. Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam18. Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam19. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam20. Lưu thông hàng hoá và thương nghiệp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam21.Tài chính trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam22. Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam23. Thu nhập cá nhân, phúc lợi tập thể và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam24. Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam25. Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế chính trị Mác-Lênin-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH