Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.04 Property

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:* Phần A: Tìm hiểu chung về luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005
   - Chương I: Phạm vì điều chỉnh, đối tượng áp dùng và hiệu lực thi hành của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005.
   - Chương II: Cơ cấu nội dungï của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005
* Phần B: Toàn văn luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005
   - Chương I: Những quy luật chung
   - Chương II: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
   - Chương III: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiên, tài sản nhà nước
   - Chương IV: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi công cộng
   - Chương V: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
   - Chương VI: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.
   - Chương VII: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
   - Chương VII: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của cá nhân
   - Chương IX: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
   - Chương X: Khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm
   - Chương XI: Điều khoản thi hành.
Luật tiết kiệm chống lãng phí
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.040


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH