Các chuẩn mực kế toán quốc tế : Tham Khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.96 Combinations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


GIỚI THIỆUChương 1: Tính minh bạch trong các báo cáo tài chínhChương 2: Quy định chung việc thành lập và trình bày các báo cáo tài chínhChương 3: Trình bày các báo cáo tài chính (IAS 1)Chương 4: Hàng tồn kho (IAS 2)Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (IAS 7)Chương 6: Lỗ lãi ròng của cả kỳ, các lỗi cơ bản và thay đổi chế độ kế toán (IAS 8)Chương 7: Các sự kiện xảy ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản (IAS 10)Chương 8: Các hợp đồng xây dựng (IAS 11)Chương 9: Thuế thu nhập (IAS 12)Chương 10: Báo cáo bộ phận (IAS 14)Chương 11: Thông tin phản ánh ảnh hưởng của biến động giá cả (IAS 15)Chương 12: Bất động sản, thiết bị và xưởng (IAS 16)Chương 13: Tài sản thuê (IAS 17)Chương 14: Doanht hu (IAS 18)Chương 15: Lợi ích trả cho công nhân viên (IAS 19)Chương 16: Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố về trợ cấp chính phủ (IAS 20)Chương 17: Ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái (IAS 21)Chương 18: Hợp nhất kinh doanh (IAS 22)Chương 19: Chi phí đi vay (IAS 23)Chương 20: Công bố về các bên liên quan (IAS 24)Chương 21: Kế toán các khoản đầu tư (IAS 25)Chương 22: Kế toán và báo cáo theo quỹ lợi ích hưu trí (IAS 26)Chương 23: Báo cáo tài chính tổng hợp và kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con (IAS 27)Chương 24: Kế toán các khoản đầu tư trong các đơn vị liên kết (IAS 28)Chương 25: Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát (IAS 29)Chương 26: Nội dung công bố trong báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng giống nhau (IAS 30)Chương 27: Báo cáo tài chính trong các khoản phân chia trong các liên doanh (IAS 31)Chương 28: Các công cụ tài chính: công bố và trình bày (IAS 32)Chương 29: Thu nhập trên một cổ phiếu (IAS 33)Chương 30: Báo cáo tài chính tạm thời (IAS 34)Chương 31: Hoạt động bị ngừng (IAS 35)Chương 32: Giảm giá trị tài sản (IAS 36)Chương 33: Các khoản dự phòng, nợ bất thường và tài sản bất thường (IAS 37)Chương 34: Tài sản phi vật chất (IAS 38)PHỤ LỤC 1PHỤ LỤC 2TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Thanh toán quốc tế -- Chuẩn mực-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.960


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH